• ITA​ Award 2562
 • ITA​ Award 2562
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559
 • รางวัลชมเชย ประเภททั่วไป (เทศบาลตำบล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
  ประจำปี 2559
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น (เทศบาล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
  ประจำปี 2561
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น 2560
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2560ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย

วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น วันเทศบาล

ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้มารับบริการ ที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงทุกคน

อย่าลืม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  28 มีนาคม 2564

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการขุดลอกแม่น้ำอิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. ซอยสันฝาง หมู่ที่ ๑๔ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 เชื่อม ซอย 8 หมู่ที่ 20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตั้งข้าว หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑๔ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูข่าวทั้งหมด
W
เว็บบอร์ด
ebboard