• ITA​ Award 2562
 • ITA​ Award 2562
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559
 • รางวัลชมเชย ประเภททั่วไป (เทศบาลตำบล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
  ประจำปี 2559
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น (เทศบาล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
  ประจำปี 2561
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น 2560
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2560ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย

วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น วันเทศบาล

ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้มารับบริการ ที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงทุกคน

อย่าลืม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการขุดลอกแม่น้ำอิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. ซอยสันฝาง หมู่ที่ ๑๔ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 เชื่อม ซอย 8 หมู่ที่ 20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตั้งข้าว หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑๔ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูข่าวทั้งหมด
W
เว็บบอร์ด
ebboard