• ITA​ Award 2562
 • ITA​ Award 2562
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559
 • รางวัลชมเชย ประเภททั่วไป (เทศบาลตำบล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
  ประจำปี 2559
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น (เทศบาล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
  ประจำปี 2561
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น 2560
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2560หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง

LInk : เพื่อตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา

QR Code แอพพลิเคชั่น โมเดลพลังเยาวชนสร้างสรรค์เวียงเทิงน่าอยู่ (Empowering Youth To Application For WiangThoeng)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย   เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือ

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย   เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลื

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย   เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกต

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. ซอยสันฝาง หมู่ที่ ๑๔ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 เชื่อม ซอย 8 หมู่ที่ 20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตั้งข้าว หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑๔ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. ซอยสันฝาง หมู่ 14 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูข่าวทั้งหมด
W
เว็บบอร์ด
ebboard