• ITA​ Award 2562
 • ITA​ Award 2562
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559
 • รางวัลชมเชย ประเภททั่วไป (เทศบาลตำบล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
  ประจำปี 2559
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น (เทศบาล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
  ประจำปี 2561
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น 2560
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2560

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ในเขต เทศบาลตำบลเวียงเทิง

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

แบบฟอร์ม ผู้ปฎิญาณตน \"งดเหล้าเข้าพรรษา\"

ประกาศรับสมัครด่วน !!!!!!!! รับ สมัครถึง วันที่ 25 มิย 63 นี้

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

ดูข่าวทั้งหมด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561)

ดูข่าวทั้งหมด
W
เว็บบอร์ด
ebboard