• ITA​ Award 2562
 • ITA​ Award 2562
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559
 • รางวัลชมเชย ประเภททั่วไป (เทศบาลตำบล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
  ประจำปี 2559
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น (เทศบาล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
  ประจำปี 2561
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น 2560
 • รางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2560
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สิทธิและสวัสดิการของผู้พิการ

สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 2 (ซอยท่าวังทอง) หมู่ที่ 15 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการขุดลอกแม่น้ำอิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ดูข่าวทั้งหมด
W
เว็บบอร์ด
ebboard